سریال جزر و مد ( قسمت دوم )

سریال جزر و مد ( قسمت دوم )

 

بعد از اینکه مرت و بامان دعوا کردند  مادر مرت ناراضی بودنش را از حضور یامان در منزلشان و الگوی بدی برای مرت بودن را ابراز کرد و از سلیم خواست تا او را به محله

قدیمیشان برگرداند که یامان شنید و وسایلش را جمع کرد و از سلیم خواست تا اورا ببرد و سلیم هم قبول کرد درحال رفتن میرا را دید.

و هنگام خداحافظی نگاه های هردو طرف خبر ازیک عشق تازه را داد. وقتی یامان و سلیم به محله رسیدندجلوی در منزل یامان پلیس و آمبولانس است یامان نگران شد و به طرف

منزلشان دوید در ان حین مادرش را دست بسته پلیسها بردند و به طرف سلیم برگشت و گفت پسرم را به تو میسپارم و بعد پلیسها بردند و سلیم هم یامان را به منزلشان برد و باز هم با

 

همسرش در رابطه با این موضوع جرو بحث کردند ومرت از این موضوع بسیار  ناراحت شد و با مادرش صحبت کرد و به او چنین گفت که من تا حالا دوستی نداشتم و یامان بهترین

دوست من شد و من بسیار از این وضعیت راضی هستم و مادرش به خاطر مرت چیزی نگفت و مسما نشان داد در حالی که به سلیم گفت که در اولین فرصت او را به جای دیگری ببرد

و تا ان زمان میتوانمد رد منزلمان کارهای باغچه راانجام دهد . یامان که از وضعیت مادرش بسیار ناراحت بود به سراغ نا پدری اش که مادرش با چاقو زخمی اش کرده بود و با او

دعوایش شد و اورا تهدید کرد که باید او را از زندانبیرون بیاورد و ……..

اندر وقتی دید که یامان در حقیقت پسر بدی نیست تصمیم گرفت تا به او کار دیگری بدهد از او خواست تا در یکی از ساختمانهای پدرش کار کند و به یامان کار رنگ امیزی ساختمان را

دادند یامان حتی شبها هم در آنجا کار میکرد و یک شب میرا به او سر زد و برای او شام برد و باهم کلی صحبت کردند و در این حین جرقه ای بین هر دو اتفاق افتاد و ارکون که آنها را

تعقیب میکرد بسیار عصبانی شد و در حال نقشه ای برای یامان کشید بعد از اینکه میرا از یامان خداحافظی کرد ارکون با دوستانش ساختمان را به آتش کشیدند و یامان نیز در انجا

محصور ماند ………

فردای آن روز پدر اندر با عصبانیت به منزل اندر آمد و از دست یامان شکایت کرد که منزلش را به  آتش کشیده  است و …..

اندر هم از این وضیت نارضایتیش را بیان کرد و یامان از خودش دفاع کرد که من این کار را نکردم ولی اندر باور نکرد …….

قسمت بعدی را در سوالی بخوانید……..

سریال جزر و مد ( قسمت دوم )

سریال جزر و مد ( قسمت دوم )

 

سریال جزر و مد ( قسمت دوم )

سریال جزر و مد ( قسمت دوم )

 

سریال جزر و مد ( قسمت دوم )

سریال جزر و مد ( قسمت دوم )

 

سریال جزر و مد ( قسمت دوم )

سریال جزر و مد ( قسمت دوم )

 

سریال جزر و مد ( قسمت دوم )

سریال جزر و مد ( قسمت دوم )

 

سریال جزر و مد ( قسمت دوم )

سریال جزر و مد ( قسمت دوم )

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر