یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت : 10:45
جزیره بیوک آدا(پرنسس)